Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
SeniorCentrum Skuteč

Ochrana oznamovatelů

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů

Podle platné legislativy je zajištěna komplexní ochrana oznamovatelů, tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací.

oznam.toCo se oznamuje

Protiprávní jednání, k němuž v organizaci došlo nebo má dojít a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kdo může oznamovat

Kdokoliv, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání. Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí např.:

  • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  • ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost,
  • dobrovolnická činnost, odborná praxe a stáž.

Oznámení lze podat

  • přes www.oznam.to, po zadání PINu T7U7,
  • písemně na adresu: Smetanova 946, 539 73 Skuteč (obálku je nutné označit  „Oznam.to“) nebo příslušné osobě emailem,
  • ústní formou do záznamu – lze uskutečnit po domluvě u příslušné osoby,
  • telefonicky – na telefonním čísle příslušné osoby, která vyhotoví záznam.
Příslušnými osobami pro prověřování oznámení jsou
 
Bc. Lenka Kašparová, vedoucí sociální péče
JUDr. Robert Pecka, externista

Ochrana před odvetným opatřením

Ochrana před odvetným opatřením náleží oznamovateli, příp. také dalším osobám (osobám, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, osobám oznamovateli blízkým apod.).

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí sankce do výše 50 000 Kč.

Identifikace oznamovatele

Oznámení obsahuje osobní údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli ochrana od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření. S osobními údaji je zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Jak bude s oznámením naloženo

Příslušná osoba prověří, zda se jedná o oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. Prověří důvodnost oznámení, navrhne organizaci opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijetí oznámení a o přijatých opatřeních příslušná osoba oznamovatele informuje, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozuměla.

SeniorCentrum Skuteč

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

SeniorCentrum Skuteč

je příspěvkovou organizací města Skutče. Zřízena byla 12. 9. 2002 za účelem zajištění sociálních služeb.

"Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v příjemném prostředí nahrazujícím domov."

Zobrazit více

​​SeniorCentrum Skuteč

​​Smetanova 946
539 73 Skuteč

nahoru