Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
SeniorCentrum Skuteč

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů v SeniorCentru Skuteč

Ochrana osobních údajů týkajících se našich klientů, zaměstnanců i dalších osob je pro nás velmi důležitá, a proto vynakládáme značné úsilí, abyste se mohli cítit bezpečně. Tyto zásady zpracování osobních údajů mají za cíl vás informovat o pravidlech, procesech a rozsahu zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním sociálních a dalších  služeb v SeniorCentru Skuteč. Při zpracování osobních údajů používáme nejmodernější technické a organizační metody, které zajišťují vysoký standard ochrany zpracovávaných osobních údajů a chrání vaše osobní údaje před jejich zneužitím.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například jméno, adresa, fotografie určitého člověka apod.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je SeniorCentrum Skuteč, příspěvková organizace Města Skuteč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu Pr, vložce 837, sídlem Smetanova 946, 539 73 Skuteč, IČ 75016541.

Odpovědnou osobou za oblast zpracování osobních údajů v SeniorCentru Skuteč je Mgr. Linda Bodláková, ředitelka.

Účel zpracování osobních údajů

SeniorCentrum zpracovává osobní údaje souvislosti s poskytováním sociálních a dalších  služeb.

Osobní údaje žadatelů jsou zpracovávány za účelem vedení evidence žadatelů o poskytování sociální služby.

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytování sociální služby a za účelem poskytování zdravotní péče.

Osobní údaje kontaktních osob jsou zpracovávány za účelem podpory žadatele při jednání se zájemcem o poskytování sociální služby, resp. za účelem podpory klienta v průběhu poskytování služby, poskytování informací o vážném onemocnění nebo úmrtí klienta.

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem vedení personální a mzdové agendy.

Osobní údaje dobrovolníků jsou zpracovány za účelem realizace dobrovolnické činnosti v SeniorCentru Skuteč.

Osobní údaje nájemců jsou zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy o nájmu věcí movitých (zapůjčení kompenzačních pomůcek).

Druhy osobních údajů

SeniorCentrum Skuteč zpracovává následující osobní údaje:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, kontaktní údaje,

IDENTIFIKAČNÍ  A DALŠÍ ÚDAJE KLIENTŮ v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, dále výše důchodu (v případě žádosti o snížení úhrady), posudek o zdravotním stavu, rodné číslo klienta, osobní cíle, schopnosti a potřeby, fotografie nebo filmové záznamy,

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KLIENTA - PACIENTA v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, pohlaví pacienta, informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb, informace o omezení svéprávnosti, zdravotní pojišťovna, v návaznosti na zjištěné údaje o zdravotním stavu pacienta dále:

ZÁZNAM O ROZSAHU POSKYTNUTÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, záznam o aktuálním vývoji zdravotního stavu, záznam o předepsání léčivých přípravků, záznam o podání léčivých přípravků, záznamy o provedené ošetřovatelské péči, záznam o provedení očkování,

KONTAKTNÍ ÚDAJE KONTAKTNÍCH OSOB v rozsahu jméno, příjmení, vztah ke klientovi, telefonní číslo, email,

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OPATROVNÍKA (v případě omezení svéprávnosti klienta) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, kontaktní údaje, doklad o rozsahu omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka,

IDENTIFIKAČNÍ A DALŠÍ ÚDAJE ZAMĚSTNANCE v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, adresa, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, kontaktní adresa, zdravotní pojišťovna, dosažené vzdělání, pobírání starobního nebo invalidního důchodu, příp. exekuční srážky, insolvence, osobní údaje pro účely vedení mzdového listu, evidenčního listu, evidenci pojištěnců pro OSSZ a zdravotní pojištění, daňové účely, u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků dále výpis z rejstříku  trestů a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, fotografie. Dále pracovní telefonní číslo a pracovní email (je-li přiděleno). Na základě informovaného souhlasu soukromé telefonní číslo, soukromý email, číslo bankovního účtu nebo otisk prstu,

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE NÁJEMCE (za účelem zapůjčení kompenzačních pomůcek) v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email,

ZÁZNAMY KAMEROVÉHO SYSTÉMU za účelem ochrany majetku SeniorCentra Skuteč a ochrany bezpečí klientů a zaměstnanců,

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i elektronické podobě v rámci našich informačních systémů a aplikací. Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování.

Právní důvody ke zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou v SeniorCentru Skuteč zpracovávány v souladu s platnou legislativou, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je nezbytné pro plnění smlouvy, pro plnění právní povinnosti nebo je nezbytné pro účely oprávněných zájmů SeniorCentra Skuteč. Pokud existuje konkrétní právní předpis, který vyžaduje jejich zpracování, není potřeba udělovat souhlas se zpracováním takových údajů.

Zpracování osobních údajů je zákonné, také pokud je založeno na poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takový souhlas musí být svobodný, konkrétní a informovaný. Musí být udělen odděleně od jiných skutečností. Plnění smlouvy, vč. poskytnutí služby nesmí být souhlasem podmíněno.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování.

Zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracovává SeniorCentrum Skuteč po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle uzavřené smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva nebo povinnosti dle této uzavřené smlouvy.

Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem.

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu společnosti jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu.

V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány dalším subjektům pouze na základě legislativních požadavků jako je realizace zdravotního nebo sociálního pojištění, daňové účely, agenda příspěvku na péči apod.

Osobní údaje nebudou žádným způsobem předávány třetím osobám jinak než k účelům uvedeným v těchto Zásadách zpracování osobních údajů. SeniorCentrum Skuteč nemá v úmyslu předávat osobní údaje mimo Evropskou unii.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

1. Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo SeniorCentrum Skuteč zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.

2. Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

3. Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoliv odvolat již poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, a to i bez uvedení důvodu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné SeniorCentrem Skuteč přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění povinností SeniorCentra Skuteč nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva.

5. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu SeniorCentra Skuteč. Osobní údaje poté přestaneme zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva.

6. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. V tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, pokud:

  • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno výše v části Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je zpracování vašich osobních údajů omezeno.

Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva.

7. Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

8. Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit:

  • zasláním emailové zprávy na: podatelna@scskutec.cz
  • zasláním dopisu na adresu: SeniorCentrum Skuteč, Smetanova 946, 53973 Skuteč

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete informováni.

SeniorCentrum Skuteč

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

SeniorCentrum Skuteč

je příspěvkovou organizací města Skutče. Zřízena byla 12. 9. 2002 za účelem zajištění sociálních služeb.

"Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v příjemném prostředí nahrazujícím domov."

Zobrazit více

​​SeniorCentrum Skuteč

​​Smetanova 946
539 73 Skuteč

nahoru