SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Sazebník úhrad za poskytování informací

Organizace stanoví v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).

Kopírování dokumentů (cena za 1 list):
A4 (A3) černobíle
jednostranně       3 (5) Kč
oboustranně        4 (7) Kč

A4 (A3) barevně
jednostranně       16 (33) Kč
oboustranně        22 (54) Kč

Tisk dokumentů (cena za 1 list):
A4 černobíle
oboustranně        13 Kč

A4 barevně
oboustranně        26 Kč

Poskytnutí informace na nosiči dat
Flash disk 100 Kč/kus

Náklady za odeslání
Ceny za odeslání poštovní zásilky se řídí ceníkem poštovních služeb České pošty s.p., platným ke dni odeslání zásilky žadateli.
Poplatky za použití telekomunikačních zařízení v souvislosti s poskytnutím informace se řídí tarify provozovatelů, platnými ke dni použití těchto zařízení.

Hodinová sazba
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací (např. je-li třeba informace vyhledat v archivu, procházet rozsáhlé soubory dat, kopírovat obsáhlé dokumenty apod.), účtuje organizace částku 300 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance organizace.