SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Koncept bazální stimulace

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Naši zaměstnanci jsou proškoleni certifikovanými kurzy pořádanými Institutem bazální stimulace a tento koncept uplatňujeme v péči o naše klienty. V současné době pracujeme na získání certifikátu Bazálně stimulující pracoviště.

Základem bazální stimulace je zprostředkovat člověku vjemy z vlastního těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci, dále potom zohlednit životní návyky, zvyky a prožitky.

V praxi to znamená, že pracujeme s tím, co má klient rád, jaké se mu líbí chutě, vůně, jak slyší, jak vidí, na co vzpomíná apod. Díky těmto informacím se snažíme zmírnit projevy nemoci, podpořit vnímání, komunikaci a hybnost. Péče s prvky bazální stimulace je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii s ohledem na věk, schopnosti a zdravotní stav. Důležitá je spolupráce s rodinou.

 

Základní prvky konceptubazální stimulace
  • podpora vnímání
  • pohyb, mobilizace zachovalých schopností
  • podpora komunikace

 

V konceptu bazální stimulace podporujeme
  • vnímání vlastního těla
  • rozvoj vlastní identity
  • vnímání okolního světa
  • navázání komunikace se svým okolím
  • zvládnutí orientace v prostoru a čase
  • zlepšení funkcí organismu
  • důstojné prožívání

 

Prvky bazální stimulace

Somatická stimulace - stimulace vjemů z povrchu těla, základem je dotek. Patří sem masáže těla, doteky, polohování, dýchání, částečné nebo celkové koupele.

Vestibulární stimulace - zaměřuje se na prostorovou orientaci a na uvědomování si změny polohy. Jde o rotační, lineární a statické polohy hlavy. Vede k redukci závratí, snížení napětí svalů, získání informace o prostoru.

Vibrační stimulace - umožňuje vnímání vibrací a chvění při mluveném slovu, ale také zpíváním, dupáním a klepáním. jejím smyslem je posílit stabilitu klienta a zprostředkovává mu intenzivní vjemy z jeho těla.

Optická stimulace - využívá zrakové vjemy, barvy, obrázky.

Auditivní stimulace - využívá sluchové vjemy, vyprávění, předčítání, poslech různých oblíbených nebo známých zvuků.

Olfaktorická stimulace - umožňuje vybavení vzpomínek prostřednictvím známých vůní.

Orální stimulace - umožňuje vybavení chuťových vzpomínek, stimuluje rty a receptory chuti. Využívá se u ní oblíbených tekutin, kterými se vytírá dutina ústní nebo potírají rty. Také se využívají kousky oblíbené potravy zabalené do gázy nebo mixovaná strava podávaná po lžičkách.

Taktilně-haptická stimulace - využívá hmatové vjemy. Je zaměřena na vyžívání známých a oblíbených předmětů.

BS poloha hnízdoBS optická stimulace

 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciální dotek

Nečekané doteky u lidí se sníženým stupněm vnímání vyvolávají pocit nejistoty a strachu. Proto bychom měli dát jasně najevo, kdy začíná a končí naše přítomnost nebo činnost u klienta. Informaci můžeme poskytnout pomocí cíleného doteku, tzv. iniciálního doteku, který provádějí všichni členové týmu. Nikdy dotek neprovádíme násilně, pouze zřetelně a přiměřeně se klienta dotkneme a tento dotek doprovázíme slovně. Pro iniciální dotek zvolíme nejvhodnější místo klientova těla, zpravidla se jedná o pravé rameno.

 

Odborným garantem konceptu bazální stimulace v České republice je INSTITUT Bazální stimulace.