SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Cíle a zásady poskytování služeb

Cíle služby
 • umožnit klientům vést důstojný život v příjemném prostředí
 • udržet nebo zvyšovat soběstačnost klientů
 • podpořit klienta při udržení kontaktů s blízkými a společností
 • pomoci při překlenutí přechodného zhoršeného zdravotního stavu klienta, jež nevyžaduje hospitalizaci
 • podpořit klienta v oblastech, v nichž jsou jeho schopnosti sníženy
 • zajistit profesionální tým pracovníků, který s klientem jedná s respektem, úctou, vždy v jeho zájmu a rozvíjí spolupráci s rodinou

 

Zásady, které při poskytování služby dodržujeme
 • lidskost, důraz klademe na klienta a jeho běžné lidské potřeby a zájmy
 • rovnocennost, pomoc je užitečná, respektující a příjemná, protože je založena na spolupráci rovnocenných stran
 • individualita, pomoc a podporu poskytujeme způsobem, který vychází z individuálně určených potřeb klientů, působíme na ně aktivně, podporujeme rozvoj jejich samostatnosti
 • partnerství, klient má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby
 • respekt, respektujeme jedinečnost každého klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, pohlaví, rodinný stav, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení
 • ochrana, službu poskytujeme v zájmu klientů a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a zachována lidská důstojnost klientů
 • odbornost, důraz na odbornou způsobilost a pravidelné vzdělávání
 • diskrétnost, ochrana soukromí a intimity klientů. Chráníme právo klienta na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadujeme s ohledem na potřebnost při zajištění služby, informujeme klienta o jejich potřebnosti a použití
 • flexibilita, pružnost a komplexnost poskytovaných služeb