Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ochrana osobních údajů v SeniorCentru Skuteč

- osobní údaje poskytované na základě souhlasu

Osobní údaje jsou v SeniorCentru Skuteč zpracovávány v souladu s platnou legislativou, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například jméno, adresa, fotografie určitého člověka apod.

 

Zákonnost zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je nezbytné pro plnění smlouvy, pro plnění právní povinnosti nebo je nezbytné pro účely oprávněných zájmů SeniorCentra Skuteč. Pokud existuje konkrétní právní předpis, který vyžaduje jejich zpracování, není potřeba udělovat souhlas se zpracováním takových údajů. Příkladem může být jméno a adresa jako identifikace smluvních stran.

Zpracování osobních údajů je zákonné, také pokud je založeno na poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takový souhlas musí být svobodný, konkrétní a informovaný. Musí být udělen odděleně od jiných skutečností. Plnění smlouvy, vč. poskytnutí služby nesmí být souhlasem podmíněno.

 

Proč potřebujeme váš souhlas?

Níže vymezené osobní údaje nám zjednoduší naši práci, jejich zpracování ale nemůžeme založit na konkrétním právním předpisu. Váš souhlas potřebujeme proto, abychom mohli jejich zpracování provádět. Souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti a lze jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i elektronické podobě.

 

Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?

Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem SeniorCentru Skuteč.

 

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V rámci mezí stanovených právními předpisy, máte právo po nás požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

 

Budou vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme po našich zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

 

Kde můžete podat stížnost se zpracováním osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.    

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel: 234 665 111

www.uoou.cz

 

Níže je uveden přehled osobních údajů poskytovaných na základě souhlasu podle toho, kdo souhlas uděluje:
 • klient
 • kontaktní osoba žadatele/klienta
 • zaměstnanec
 • dobrovolník
 • nájemce kompenzačních pomůcek
 • dárce

 

1. Klient

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?

♦   Souhlas udělujete s pořizováním fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících vás a vaši činnost v rámci námi zajišťovaných aktivit. Souhlas udělujete také s uchováním těchto fotografií, záznamů a nahrávek a s jejich dalším zpracováním za účelem uveřejnění v

 • prostorách SeniorCentra Skuteč, např. vyvěšením na nástěnku,
 • Výroční zprávě nebo Zpravodaji SeniorCentra Skuteč,
 • prezentačních dokumentech SeniorCentra Skuteč, např. v letácích,
 • periodickém a odborném tisku,
 • internetových stránkách SeniorCentra Skuteč.

Výše uvedené fotografie, filmové záznamy a zvukové nahrávky využijeme při prezentaci našich služeb a výsledků naší činnosti našemu zřizovateli, kterým je Město Skuteč, našim klientům a možným zájemcům o naše služby. Tyto osobní údaje můžeme uveřejnit také na internetových stránkách, kde budou přístupné neomezenému počtu příjemců.

Na jak dlouho tento souhlas udělujete?

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu vašeho pobytu v SeniorCentru Skuteč.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

 

2. Kontaktní osoba

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?

♦   Souhlas udělujete s poskytnutím kontaktních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email. Údaje potřebujeme u žádosti proto, abychom se měli na koho obrátit ohledně jednání se zájemcem o poskytování sociální služby SeniorCentrem Skuteč. V průběhu poskytování služby potom k pomoci se zkvalitněním poskytované péče. V případě pobytové služby dále k tomu, abychom mohli blízké našeho klienta informovat o jeho vážném onemocnění nebo úmrtí.

Na jak dlouho tento souhlas udělujete?

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu jednání se zájemcem o poskytování sociální služby a dále po dobu poskytování péče vašemu blízkému prostřednictvím SeniorCentra Skuteč.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

 

3. Zaměstnanec

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?

♦   Souhlas udělujete se zpracováním čísla bankovního účtu, které potřebujeme k zajištění výplaty mzdy bezhotovostním způsobem.

♦   Souhlas udělujete se zpracováním soukromé emailové adresy, kterou můžeme použít k zaslání výplatní pásky.

♦   Souhlas udělujete se zpracováním soukromého telefonního čísla, které potřebujeme k zajištění obsazenosti a plynulosti provozu.

♦   Souhlas udělujete se zpracováním otisku prstu/ů, které se používají pro zaznamenání docházky prostřednictvím docházkové čtečky, resp. v souvislosti s komunikací se stravovacím terminálem.

♦   Souhlas udělujete s pořizováním fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících vás, vaši činnost a projevy v rámci námi zajišťovaných aktivit. Souhlas udělujete také s uchováním těchto fotografií, záznamů a nahrávek a s jejich dalším zpracováním za účelem uveřejnění v

 • prostorách SeniorCentra Skuteč, např. vyvěšením na nástěnku,
 • Výroční zprávě nebo Zpravodaji SeniorCentra Skuteč,
 • prezentačních dokumentech SeniorCentra Skuteč, např. v letácích,
 • periodickém a odborném tisku,
 • internetových stránkách SeniorCentra Skuteč.

Výše uvedené fotografie, filmové záznamy a zvukové nahrávky využijeme při prezentaci našich služeb a výsledků naší činnosti našemu zřizovateli, kterým je Město Skuteč, našim klientům a možným zájemcům o naše služby. Tyto osobní údaje můžeme uveřejnit také na internetových stránkách, kde budou přístupné neomezenému počtu příjemců.

Na jak dlouho tento souhlas udělujete?

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu vašeho pracovního poměru, v případě ukončení po dobu vypořádání pracovně-právního vztahu.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

 

4. Dobrovolník

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?

♦   Souhlas udělujete s poskytnutím kontaktních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email. Údaje potřebujeme proto, abychom se na vás mohli obrátit ohledně činnosti dobrovolníka v SeniorCentru Skuteč.

Na jak dlouho tento souhlas udělujete?

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu vaší dobrovolnické činnosti v SeniorCentru Skuteč.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

 

5. Smlouva o nájmu (půjčovna kompenzačních pomůcek)

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?

♦   Souhlas udělujete s poskytnutím kontaktních údajů v rozsahu telefonní číslo, email, za účelem plnění smlouvy o nájmu.   

Na jak dlouho tento souhlas udělujete?

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu platnosti smlouvy o nájmu věcí movitých se SeniorCentrem Skuteč.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

 

6. Dárce

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?

Souhlas udělujete se zpracováním údajů o vaší osobě v rozsahu

♦   jméno a příjmení, resp. název firmy,

♦   darovaná částka.

Výše uvedené údaje budou zveřejněny pouze ve výroční zprávě SeniorCentra Skuteč.

Na jak dlouho tento souhlas udělujete?

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po zákonnou dobu zveřejňování výročních zpráv.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.